Bars & Melody informacje koncertowe !!!

Bars & Melody powracają do Polski. Ukochany przez młodzież zespół wystąpi już w kwietniu i maju w naszym kraju. Bilety trafią do sprzedaży w piątek 7 grudnia.

BARS and MELODY
Poniżej informacje koncertowe:


15:00 platinum VIP
16:00 - Regular VIP
18:00 - Doors
19:00  - Support Stage
19:30 - BAM Stage

Regulamin Imprezy:

Regulamin Imprez organizowanych przez Rakszawski Sp. z o.o.

Każda osoba (dalej: Uczestnik), biorąca udział w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych (dalej: Wydarzenia), organizowanych przez Rakszawski Sp. z o.o. zobowiązana jest do przestrzegania postanowień  niniejszego regulaminu. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami Ustawy z dn. 22.08.1997r. „O bezpieczeństwie imprez masowych” /Dz. U. 106/97 poz. 680/ oraz Ustawy z dn. 09.05.2007 r. „ O zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. 99/2007 poz. 663/.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń powołanych przez Organizatora służb porządkowych lub służb informacyjnych, w tym pracowników ochrony. Członkowie służb porządkowych i informacyjnych posiadają w widocznym miejscu identyfikator. 
 3. Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby posiadające ważny bilet zakupiony w autoryzowanym punkcie sprzedaży, tj. w Biletomat, Ebilet, Ticketclub, Empik Bilety, Ticketmaster oraz punkty sprzedaży wyżej wymienionych bileterii, w oparciu o regulaminy wprowadzone przez te punkty sprzedaży.

Przy wejściu na Wydarzenie, bilety mogą podlegać wymianie na identyfikatory, wydane przez prowadzącego Organizatora, mające postać opasek na rękę lub inną.

 1. Uczestnikiem Wydarzenia może być osoba małoletnia do 16 lat, jeżeli znajduje się  pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej. 
 1. Osoby, niepełnoletnie które ukończyły 15 lat mogą uczestniczyć w koncercie pod warunkiem posiadania ważnego biletu poprawnie wypełnionej i podpisanej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w imprezie, której wzór udostępnia Organizator za pośrednictwem strony Ebilet.
  Organizator zastrzega sobie do wyznaczenia innej granicy wieku wskazanego w zdaniach poprzedzających w stosunku do poszczególnych wydarzeń i do poinformowania o tym na swojej stronie.
 1. Postanowienia punktu 4 i 5 mają zastosowanie, o ile regulamin miejsca, w którym odbywa się wydarzenie, nie wskazuje wyższej granicy wstępu. 
 1. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby.
 2. Postanowienia zapisów 3-7 dotyczą również osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
 3. Regulamin jest dostępny:
  a) na stronie internetowej Organizatora;
  b) przy wejściu na Wydarzenie.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Uczestnicy Wydarzenia są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz regulaminu miejsca, w którym odbywa się Wydarzenie.
 2. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób uczestniczących w Wydarzeniu, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia miejsca Wydarzenia,
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

 1. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia przez służby porządkowe lub informacyjne, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
 1. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie zabrania się:
  a) wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych (za wyjątkiem zakupionych u Organizatora), środków odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników laserowych oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych, wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych oraz wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu; wnoszenia plecaków, toreb, walizek większych niż 30 cm/20cm/15 cm. Większe przedmioty można zostawić w depozycie – płatnym 20 zł
  b) wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego, a także wykonywania fotografii, nagrywania dźwięku i filmowania,
  c) prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,
  d) wchodzenia do pomieszczeń lub na teren, oznaczonych jako „Zakaz Wstępu” (np: pomieszczeń służbowych, elementów konstrukcji sceny, pomieszczeń dla artystów, itp.),
  e) palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących,
  f) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
  g) rzucania jakimikolwiek przedmiotami
 2. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
  1) odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim:
  a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
  b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt 9 Regulaminu.
  c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub inne wyroby, napoje, środki lub substancje, których posiadanie, zgodnie z Regulaminem jest zabronione,

e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
f) osobom nie posiadającym dokumentu lub identyfikatora określonego w pkt 4, 5 lub 6 Regulaminu,
2) usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób o których mowa w ust. 1),
3) usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub regulaminem terenu, na którym odbywa się Wydarzenie.

 1. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.
 1. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk: przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.

III. INFORMACJA PRAWNA – PRZEPISY KARNE

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 2. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 4. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. Zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 6. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 7. Kto w czasie i miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub informacyjnej podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 8. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynów określonych w pkt. 6 i 7, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Bars & Melody w Polsce !!!
Choke Tour 2019 Poland

Bars and Melody – ukochany przez polską publiczność młodego pokolenia zespół wraca z koncertami do Polski. W ramach trasy „Choke Tour 2019” artyści odwiedzą 9 polskich miast. Dla wszystkich fanek i fanów zostały przygotowane specjalne bilety Meet and Greet, spotkania z muzykami oraz niesamowita ilość pozytywnej, koncertowej energii.

Bilety trafią do sprzedaży w piątek 7 grudnia a ich ilość jest mocno ograniczona.

Platinum VIP Ticket:  599zł – tylko 15 sztuk na każde wydarzenie.

Oprócz wstępu na koncert bilet uprawnia do wcześniejszego wejścia i spotkania z zespołem między godziną 15.00-16.00. Posiadacze tego pakietu uprawnieni są do spędzenia czasu z zespołem, zobaczenia próby dźwięków, jak również dostają specjalne zespołowe pamiątki: zdjęcie z zespołem (wykonywane swoją komórką/aparatem), opaskę VIP, specjalną plakietkę ze smyczą oraz plakat. Nie ma ograniczeń co do filmowania spotkań.

Regular VIP Ticket: 399zł – ilość ograniczona.

Oprócz wstępu na koncert Regular VIP uprawnia do wcześniejszego wejścia między godziną 16.00-18.00. Posiadacze tego pakietu dostaną zdjęcie z zespołem (wykonywane swoją komórką/aparatem), opaskę VIP, specjalną plakietkę ze smyczą oraz plakat zespołu. Nie ma ograniczeń co do filmowania spotkań.

General Ticket: 99zł

Bilet zwykły uprawnia do wejścia od godziny 18.00 oraz udziału w koncercie.

Sprzedaż rusza za pośrednictwem systemu ebilet w piątek 7 grudnia o godzinie 12.00:
http://www.ebilet.pl

W związku z licznymi, dodatkowymi pytaniami informujemy również:

1. Bilety będzie można kupić na stronie internetowej ebilet.pl oraz w punktach sprzedaży współpracujących z ebilet dostępnych na stronie https://www.ebilet.pl/punkty-sprzedazy/

Bilety nie będą dostępne w Empikach. (Ale będą w Media Markt)

2. Zdjęcia z zespołem w ramach Platinum VIP i Regular VIP będą wykonywane Waszymi komórkami/aparatami przez osobę z ekipy zespołu.

3. Nie ma ograniczeń co do filmowania i robienia zdjęć w czasie Platinum VIP i Regular VIP.

4. Osoby z Platinum VIP spędzają czas zespołem od 15:00 do 16:00, w tym rozmawiają, oglądają soundcheck i robią z nimi zdjęcie. (Oraz dostają gadżety: opaska VIP, smycz, plakietka, plakat) Jest to odpowiednik Meet and Greet.

5. Osoby z Regular VIP będą wchodzić od 16:00 do 18:00, żeby zrobić sobie jedynie zdjęcie z zespołem. (Oraz dostają gadżety: opaska VIP, smycz, plakietka, plakat) Biletów tych jest dużo więcej, dlatego nie będzie czasu na rozmowę, która jest możliwa z Platinum VIP.


OGRANICZENIA WIEKOWE
Uczestnik Imprezy w wieku od 4 do 11 roku życia bierze udział w imprezie na podstawie własnego Biletu jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na Teren Imprezy jest przebywanie pod opieką osoby dorosłej posiadającej Bilet wstępu do tej samej strefy co małoletni Uczestnik przez cały okres trwania Imprezy.
Uczestnik imprezy w wieku od 12 do 18 lat bierze udział w imprezie na podstawie własnego Biletu, wymagane jest jednak, by małoletni uczestnik Imprezy posiadał pisemną zgodę rodziców, zezwalającą na jego samodzielne przebywanie na terenie Imprezy lub posiadać oświadczenie opiekuna.

 


Bars & Melody
Choke Tour 2019


24 kwietnia: Rzeszów, Pod Palmą
25 kwietnia: Czechowice Dziedzice, Chacharnia
26 kwietnia: Kraków, Studio
27 kwietnia: Warszawa, Mała Warszawa
28 kwietnia: Bydgoszcz, Kuźnia
30 kwietnia: Gdańsk, Stary Maneż
12 maja: Poznań, U Bazyla
14 maja: Wrocław, A2
15 maja: Zabrze, Wiatrak
Współpracujemy z: