Pszczyna - Rusza Projekt Ministerialny

Już w czwartek warsztatami fotograficznymi rozpocznie się realizowany w Pszczynie Projekt Ministerialny. Przedstawiamy szczegóły imprez oraz wydarzeń towarzyszących.

 

 

 

Warsztaty fotograficzne + konkurs

Warsztaty fotograficzne podzielone są na dwie części - pierwsza (12maja - czwartek) obejmować będzie tajniki obsługi aparatu oraz obróbki zdjęć. W drugim dniu (14 maja - sobota) wszyscy uczestnicy wyruszą w plener fotograficzny. Będzie to wyjątkowa okazja aby nabytą wiedzę teoretyczną zastosować w praktyce.
Warsztatom fotograficznym towarzyszył będzie konkurs fotograficzny.
 

Regulamin konkursu fotograficznego „Inspirowane literaturą.”
Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest wynikiem udziału w warsztatach fotograficznych
2. Organizatorami konkursu i warsztatów są Cinematographer Productions i Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie.
3. Konkurs ma na celu  rozwijanie warsztatu fotograficznego uczestników.
4. Konkurs skierowany jest do miłośników fotografii w każdym wieku.

Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział każdy uczestnik warsztatów fotograficznych.
2. Każdy uczestnik przesyła maksymalnie 8 zdjęć.
3. Format zgłaszanych prac *.jpg w minimalnym rozmiarze 1200x1800 pikseli
na płycie CD.
4. Tematyka zdjęcia powinna być zgodna z tematem warsztatów tzn. „Inspirowane literaturą”
5. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko
- telefon kontaktowy
- tytuł pracy
- fotografie przesłane bez w/w informacji nie będą oceniane przez jury konkursu.
6. Na prace czekamy do 24 maja 2016 do godziny 15.
7. Zgłoszenie do konkursu  traktowane jest  jako uznanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników przez Cinematographer
Productions i Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie, w związku z udziałem w konkursie fotograficznym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
 ( tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014 roku, Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami).
8. Prace oceni jury powołane przez Organizatorów.
9. Nazwiska  laureatów opublikowane zostaną na stronach www Organizatorów. Laureaci zostaną powiadomieni także telefonicznie lub elektronicznie.

Informacje na temat konkursu uzyskamy pod numerem tel. 32 210 447 10   
lub bezpośrednio w Bibliotece.

 

Konkurs Pięknego Czytania

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

1. ORGANIZATOR: Cinematographer Productions i Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Pszczynie.

2.  CEL KONKURSU:    
- rozwijanie i utrwalanie nawyków czytelniczych
- kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego
- uwrażliwienie na piękno literatury

3.  TERMIN KONKURSU:
Konkurs „Pięknego Czytania” odbędzie się 7 czerwca 2016 roku,
Uczestnicy zostali podzieleni na grupy wiekowe i każda grupa ma wyznaczone godziny rozpoczęcia konkursu:
Grupa I, kategoria szkoły podstawowe – rozpoczęcie godz. 9.00
Grupa II, kategoria gimnazja – rozpoczęcie godz. 13.00
Grupa III, kategoria szkoły ponadgimnazjalne i dorośli – rozpoczęcie godz. 17.00
Konkurs dla grup I i II zostanie przeprowadzony w siedzibie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie, Piastowska 1, dla grupy III w siedzibie Filii nr 6 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie, Osiedle Piastów, ul. K. Wielkiego 5, Zespół Szkół nr 1.

4.  ZGŁOSZENIE DO KONKURSU:
Zgłaszać się do konkursu można telefonicznie lub elektronicznie do dnia 31 maja 2016 roku
tel.       32 447 10 06
e-mail :    mpbp_pszczyna_wyp@onet.eu    
Zgłoszenie do konkursu  traktowane jest  jako uznanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników przez Cinematographer
Producions i Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie, w związku z udziałem w Konkursie „Pięknego Czytania”  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
 ( tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014 roku, Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

5. ZASADY PREZENTACJI I DOBORU TEKSTU:
Organizatorzy przygotują teksty, dostosowane do poszczególnych kategorii uczestników.
O kolejności występowania uczestników w ramach danej kategorii wiekowej zadecyduje losowanie.
Czas na przygotowanie do wystąpienia 10 minut, czas czytania tekstu ok. 2-3 min., nie dłużej niż
5 minut.

6. ZASADY OCENIANIA:
Uczestników konkursu ocenia jury, powołane przez Organizatorów.
Kryteria oceny jury:
a. technikę czytania: płynność, poprawność artykulacji głosek, dykcję, tempo czytania
b. ogólny wyraz artystyczny: mimika, gest, kontakt z odbiorcą.
Punktowanie w skali od 1 do 5. Suma zdobytych punktów (kryteria a + b) wyłoni zwycięzców konkursu.
Po podliczeniu punktów jury sporządzi protokół z przebiegu konkursu. Nazwiska laureatów opublikowane zostaną na stronach www Organizatorów. Laureaci zostaną powiadomieni także telefonicznie lub elektronicznie.

7. W kwestiach spornych i nie objętych regulaminem o dalszym przebiegu konkursu decyduje jury.


Już wkrótce podamy kolejne imprezy w ramach realizowanego projektu.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 
Współpracujemy z: